October 2021

ציוד וכלי כתיבה

במאמץ להיות מדויק, שלם ועקבי עם דיווחי העבר, אני כבר לא מדווח על תוצאות כל תוצאות הבדיקה לכל המשתתפים בכל האירועים. במקום זאת, אני אדווח רק...

הלוואות בהוראת קבע

במילים אחרות, עם הלוואת בניה לצמיתות אתם לווים כסף כדי לשלם את עלות בניית הבית וכאשר הבית מסתיים, אתם עוברים לגור וההלוואה הופכת למשכנתא לצמיתות. לאחר...